För boende

Ordningsregler – att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har som syfte att upplåta lägenheter till sina medlemmar i föreningens hus. De lagar som reglerar föreningen är Lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL) men främst Bostadsrättslagen(BRL) från 1982. Den första bostadsrättslagen kom till 1930 men innan dess hade fastigheter ägts kooperativt som ekonomiska föreningar i form av bostadsföreningar. Dessa finns fortfarande kvar, men tryck finns att dessa ska ombildas till bostadsrättsföreningar.

I en bostadsrättsförening äger föreningen fastigheten och medlemmarna har en nyttjanderätt till en viss lägenhet. Föreningen måste ha minst tre medlemmar och upplåta minst tre lägenheter. Medlemmarna styr tillsammans föreningen där varje medlem har rösträtt i föreningsstämman som är det högsta beslutande organet. Föreningen skall ha en styrelse samt ha minst en revisor.

Vid köp av en bostadsrätt köper du en andel i den ekonomiska föreningen och får nyttjanderätten till lägenheten som du själv ansvarar för vad gäller inre underhåll och skick.

Föreningen svarar för yttre underhåll, förvaltning och drift. Dessa kostnader skall täckas av den avgift du som medlem betalar till föreningen. Då många föreningar har kunnigt folk i styrelsen kan kostnaderna för förvaltning hållas nere.

Minst 60 % av fastigheten måste upplåtas som bostäder för att räknas som en ”äkta” bostadsrättsförening, dvs för att få använda sig av de speciella skatteregler som gäller. Beräkningen sker enligt Skatteverket, antingen på beräkning av yta eller av totala intäkterna. (relation avgifter från medlemmar/ hyresintäkter från lokaler ex).

Är föreningen oäkta, beskattas den som näringsfastighet och andra regler gäller även för medlemmarna.

Bra att komma ihåg är att en bostadsrätt är lös egendom och inte fast. Även om köpet liknar köp av fastighet så är det rent juridiskt att jämställa med köp av t ex en bil.