Stadgar

Stadgar

1 § Namn, säte och ändamål
Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen
Kristinehall nr 1. Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att i föreningens hus
upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt
medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning.
Medlem som innehar bostadsrätt kallas
bostadsrättshavare.

2 § Medlemskap och överlåtelse
En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i
lägenheten endast om han eller hon antagits till
medlem i föreningen. Förvärvaren ska ansöka om
medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer.
Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på
överlåtelsehandling som ska vara underskriven av
köpare och säljare och innehålla uppgift om den
lägenhet som överlåtelsen avser samt pris.
Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om
överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är
överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap
samtidigt med upplåtelsen.
Styrelsen ska så snart som möjligt från det att ansökan
om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan
om medlemskap. En medlem som upphör att vara
bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen,
om inte styrelsen medger att han eller hon får stå kvar
som medlem.

3 § Medlemskapsprövning – juridisk person
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en
bostadslägenhet får vägras medlemskap i föreningen.
En juridisk person som är medlem i föreningen får inte
utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva
ytterligare bostadsrätt till en bostadslägenhet. Kommun
och landsting får inte vägras medlemskap.

4 § Medlemskapsprövning – fysisk person
Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar
bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt
har övergått till får inte vägras medlemskap i
föreningen om föreningen skäligen bör godta
förvärvaren som bostadsrättshavare.
Medlemskap får inte vägras på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning. Överlåtelsen är
ogiltig om medlemskap inte beviljas.

5 § Bosättningskrav
Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska
bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt
att vägra medlemskap.

6 § Andelsägande
Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras
medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter
förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller
sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas.

7 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift
Insats, årsavgift och i förekommande fall
upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av
insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma.

8 § Årsavgiftens beräkning
Årsavgifterna fördelas på lägenheterna i förhållande till
lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av andelstal
ska fattas av föreningsstämma. Om beslutet medför
rubbning av det inbördes förhållandet mellan
andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjärdedelar
av de röstande på stämman gått med på beslutet.
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående
ersättning för taxebundna kostnader såsom,
renhållning, konsumtionsvatten, TV, bredband och
telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per
lägenhet.
Om en kostnad avser uppvärmning eller nedkylning av
lägenheten, varmvatten eller el och förbrukningen mäts
individuellt ska denna del av årsavgiften baseras på
förbrukningen.

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt
avgift för andrahandsupplåtelse
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter
beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till
högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av
gällande prisbasbelopp.
Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.
Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut
av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 %
av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts
under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna
avgiften efter det antal kalendermånader som
lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av
kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften
betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet
i andra hand.

10 § Övriga avgifter
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för
åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av
bostadsrättslagen eller annan författning.

11 § Dröjsmål med betalning
Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar.
Betalning får dock alltid ske genom plusgiro eller
bankgiro. Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser
betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta
enligt räntelagen på det obetalda beloppet från
Bostadsrättsföreningen Kristinehall nr 1
förfallodagen till full betalning sker samt
påminnelseavgift enligt gällande lagstiftning om
inkassokostnader.

12 § Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast före juni
månads utgång.

13 § Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid
föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1
februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan
komma att besluta.

14 § Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner
skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas
när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av
revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.

15 § Dagordning
På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10.Beslut om fastställande av resultat- och
balansräkning
11.Beslut om resultatdisposition
12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13.Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
14.Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av
föreningsmedlem anmält ärende
19. Avslutande
På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 19
förekomma de ärenden för vilken stämman blivit
utlyst.

16 § Kallelse
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om
vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut
får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i
kallelsen.
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
föreningsstämman.
Kallelsen ska utfärdas genom utdelning eller genom epost till de medlemmar som uppgivit en e-postadress.
Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen
istället skickas dit. I vissa i lag särskilt angivna fall
ställs högre krav på kallelse via e-post.
Utöver vad som ovan angivits ska kallelse dessutom
publiceras på föreningens webbplats.

17 § Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om
flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de
dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar
flera lägenheter har också endast en röst.

18 § Ombud och biträde
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet
ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad
fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller
högst ett år från utfärdandet. Ombud får företräda högst
en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem
medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara
medlemmen behjälplig. Biträde har yttranderätt.
Ombud och biträde får endast vara:
• annan medlem
• medlemmens make/maka, registrerad partner eller
sambo
• föräldrar
• syskon
• myndigt barn
• annan närstående som varaktigt sammanbor med
medlemmen i föreningens hus
• god man
Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av
förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin
förmyndare.
Är medlem en juridisk person får denne företrädas av
legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett
registreringsbevis som är högst tre månader gammalt.
Föreningsstämman får besluta att den som inte är
medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa
förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant
beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga
röstberättigade som är närvarande vid
föreningsstämman.

19 § Röstning
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som
fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika
röstetal den mening som stämmans ordförande biträder.
Blankröst är inte en avgiven röst.
Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid
lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat
beslutas av stämman innan valet förrättas.
Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta
att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval
Bostadsrättsföreningen Kristinehall nr 1
ska dock sluten omröstning alltid genomföras på
begäran av röstberättigad.
För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt
bestämmelser i bostadsrättslagen.

20 § Jäv
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i
fråga om:
1. talan mot sig själv
2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan
förpliktelse gentemot föreningen
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande
annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt
intresse som kan strida mot föreningens intresse

21 § Resultatdisposition
Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens
verksamhet ska balanseras i ny räkning.

22 § Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses
för tiden fram till och med nästa ordinarie
föreningsstämma. Valberedningen skall bestå av minst
två och högst tre personer varav ingen får vara
besläktad med sittande styrelseledamot.
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till
samtliga personval samt förslag till arvode.

23 § Stämmans protokoll
Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som
stämmans ordförande utsett. I fråga om protokollets
innehåll gäller:
1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet
2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet
3. att om omröstning skett ska resultatet av denna
anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor hållas
tillgängligt för medlemmarna och efter anmodan
distribueras till den medlem som så begärt. Protokollet
ska förvaras på betryggande sätt.

24 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter
med högst tre suppleanter.
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och
suppleant kan utses för en tid av ett eller två år.
Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även
väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll
och som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan dock
välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i
föregående mening.

25 § Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra
funktionärer om inte föreningsstämma beslutat
annorlunda.

26 § Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som
justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot
som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på
betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens
protokoll är tillgängliga endast för ledamöter,
suppleanter och revisorer.

27 § Beslutförhet och röstning
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter
överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som
styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än
hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal
den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte
fulltalig ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en
tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Suppleanter
tjänstgör i den ordning som ordförande föreslår och
som vinner bifall av en majoritet av styrelsens
medlemmar. Är endast en mer än hälften av styrelsens
medlemmar närvarande måste alla vara eniga om
beslutet för att det ska gälla.

28 § Beslut i vissa frågor
Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens
hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma.
Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebär
att medlems lägenhet förändras ska medlemmens
samtycke inhämtas. Om bostadsrättshavaren inte ger
sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt
om minst två tredjedelar av de röstande på stämman
har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts
av hyresnämnden.

29 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av
minst två ledamöter tillsammans.

30 § Styrelsens åligganden
Bland annat åligger det styrelsen:
• att svara för föreningens organisation och
förvaltning av dess angelägenheter
• att avge redovisning för förvaltning av föreningens
angelägenheter genom att avlämna årsredovisning
som ska innehålla berättelse om verksamheten
under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra
för föreningens intäkter och kostnader under året
(resultaträkning) och för dess ställning vid
räkenskapsårets utgång (balansräkning)
• att senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
• att senast två veckor före ordinarie
föreningsstämma hålla årsredovisningen och
revisionsberättelsen tillgänglig
• att föra medlems- och lägenhetsförteckning;
föreningen har rätt att behandla i förteckningarna
Bostadsrättsföreningen Kristinehall nr 1
ingående personuppgifter på sätt som avses enligt
gällande lagstiftning om personuppgifter.
• om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag
om ändring av stadgarna, måste det fullständiga
förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från
tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman.
Om medlem uppgivit annan adress ska det
fullständiga förslaget istället skickas till
medlemmen.

31 § Utdrag ur lägenhetsförteckning
Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur
lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt.

32 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

33 § Revisor
Föreningsstämma ska välja minst en och högst två
revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie
föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie
föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara
medlemmar i föreningen men ska vara auktoriserade
eller godkända.

34 § Revisionsberättelse
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen
senast tre veckor före föreningsstämman.

35 § Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det
inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark,
förråd, garage och andra lägenhetskomplement som
kan ingå i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och
reparationer av bland annat:
• ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak
jämte underliggande ytbehandling, som krävs för
att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt
• icke bärande innerväggar
• till fönster hörande beslag, gångjärn, handtag,
låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt
all målning förutom utvändig målning och kittning
av fönster. För skada på fönster genom inbrott eller
annan åverkan på fönster svarar
bostadsrättshavaren.
• till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas,
handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive
nycklar, all målning med undantag för målning av
ytterdörrens utsida, motsvarande gäller för balkongeller altandörr. För skada på ytterdörr genom inbrott
eller annan åverkan på dörren svarar
bostadsrättshavaren, motsvarande gäller för
balkong- eller altandörr.
• innerdörrar och säkerhetsgrindar
• lister, foder och stuckaturer
• elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer
svarar bostadsrättshavaren endast för målning
• golvvärme, som bostadsrättshavaren försett
lägenheten med
• eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar
• varmvattenberedare
• ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är
åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast
bostadsrättshavarens lägenhet
• undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående
el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv,
data med mera) i lägenheten, kanalisationer,
brytare, eluttag och fasta armaturer
• ventiler och luftinsläpp, dock endast målning
• brandvarnare
I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC
svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även
för:
• fuktisolerande skikt
• inredning och belysningsarmaturer
• vitvaror och sanitetsporslin
• klämring till golvbrunn rensning av golvbrunn och
vattenlås
• tvättmaskin inklusive ledningar och
anslutningskopplingar på vattenledning
• kranar och avstängningsventiler
• ventilationsfläkt
• elektrisk handdukstork
I kök eller motsvarande utrymme svarar
bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning
såsom bland annat:
• vitvaror
• köksfläkt, ventilationsdon
• rensning av vattenlås
• diskmaskin inklusive ledningar och
anslutningskopplingar på vattenledning
• kranar och avstängningsventiler; I fråga om
gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast för
målning.

36 § Ytterligare installationer
Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i
lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren eller
tidigare innehavare av bostadsrätten.

37 § Brand- och vattenledningsskador
För reparationer på grund av brand- eller
vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i
begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i
bostadsrättslagen.

38 § Balkong, altan och takterrass
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller
takterrass svarar bostadsrättshavaren endast för
renhållning och snöskottning samt ska se till att
avledning för dagvatten inte hindras.
Bostadsrättsföreningen Kristinehall nr 1

39 § Felanmälan
Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen
anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som
föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen
och dessa stadgar.

40 § Gemensam upprustning
Föreningsstämma kan i samband med gemensam
underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte
av inredning och utrustning avseende de delar av
lägenheten som medlemmen svarar för.

41 § Vanvård
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för
lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans
säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande
skador på annans egendom har föreningen, efter
rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på
bostadsrättshavarens bekostnad.

42 § Övriga anordningar
Anordningar såsom luftvärmepumpar, inglasning,
markiser, belysningsarmaturer, solskydd,
parabolantenner etc. får sättas upp endast efter
föreningens godkännande. Bostadsrättshavaren svarar
för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om
det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra
myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att,
efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana
anordningar på egen bekostnad.

43 § Förändring i lägenhet
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i
lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan
styrelsens tillstånd:
1. ingrepp i bärande konstruktion,
2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas
vatten eller ventilation, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten
Köksfläkt med egen motor får inte kopplas till
fastighetens ventilationssystem.
Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till
påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller
annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att
erforderliga myndighetstillstånd erhålls och att dessa
tillställs styrelsen upplysningsvis. Förändringar ska
alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

44 § Användning av bostadsrätten
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för
något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får
dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd
betydelse för föreningen eller någon annan medlem i
föreningen.

45 § Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras
för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom
eller utom huset samt rätta sig efter föreningens
ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till
hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför
arbete för bostadsrättshavarens räkning.
Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat
lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta
sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant
utrymme.
Ohyra får inte föras in i lägenheten.

46 § Tillträdesrätt
Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i
lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra
arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen
tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det,
kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos
kronofogdemyndigheten.

47 § Andrahandsupplåtelse
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra
hand till annan för självständigt brukande endast om
styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.
Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka
om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till
upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem
lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om
bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och
föreningen inte har någon befogad anledning att vägra
samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av
hyresnämnden.

48 § Inneboende
Bostadsrättshavare får inte låta utomstående personer
bo i lägenheten, om det kan medföra olägenhet för
föreningen eller annan medlem.

49 § Förverkandegrunder
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med
bostadsrätt kan förverkas och föreningen kan säga upp
bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat
följande fall:
• bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats,
upplåtelseavgift, årsavgift eller avgift för
andrahandsupplåtelse
• lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand
• bostadsrättshavaren inrymmer utomstående
personer till men för förening eller annan medlem
• lägenheten används för annat ändamål än vad den
är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig
betydelse för föreningen eller någon medlem
• bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten
upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är
Bostadsrättsföreningen Kristinehall nr 1
Sida 7 av 7
vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller
om bostadsrättshavaren, genom att inte utan
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det
finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids
i huset
• bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning
och gott skick eller rättar sig efter de särskilda
ordningsregler som föreningen meddelar
• bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till
lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta
• bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet
och det måste anses vara av synnerlig vikt för
föreningen att skyldigheten fullgörs
• lägenheten helt eller till väsentlig del används för
näringsverksamhet eller därmed
likartadverksamhet, vilken till en inte oväsentlig del
ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga
sexuella förbindelser mot ersättning

50 § Hinder för förverkande
Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger
bostadsrättshavaren till last är av liten betydelse. I
enlighet med bostadsrättslagens regler ska föreningen
normalt uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse
innan föreningen har rätt säga upp bostadsrätten. Sker
rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från
bostadsrätten.

51 § Ersättning vid uppsägning
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till
avflyttning har föreningen rätt till skadestånd.

52 § Tvångsförsäljning
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till
följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att
tvångsförsäljas av kronofogden enligt reglerna i
bostadsrättslagen.

53 § Meddelanden
Meddelanden anslås i föreningens hus, på föreningens
webbplats, genom e-post eller utdelning.

54 § Framtida underhåll
Inom föreningen ska bildas fond för yttre underhåll.
Till fonden ska årligen avsättas ett belopp motsvarande
minst 0.3% av fastighetens taxeringsvärde. Om
föreningen har en underhållsplan kan istället avsättning
till fonden göras enligt planen.

55 § Utdelning, upplösning och likvidation
Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst
ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna
i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det
senaste räkenskapsåret.
Om föreningen upplöses eller likvideras ska behållna
tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till
lägenheternas insatser.

56 § Tolkning
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller
bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och
övrig lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat
ordningsregler för förtydligande av innehållet i dessa
stadgar.

57 § Stadgeändring
Föreningens stadgar kan ändras om samtliga
röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt
om det fattas av två på varandra följande
föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs
av den mening som får mer än hälften av de avgivna
rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som
ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att
minst två tredjedelar av de röstande går med på
beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut
föreskriva högre majoritetskrav